Promocja Wiosna 2018

Promocja Wiosna 2018

Informujemy o nowej promocji na usługi telewizyjne w sieci AirNet, zamów usługę już teraz i korzystaj do 6 miesięcy za darmo.

Szczegóły w naszym Biurze Obsługi Klienta: ul. kościuszki 5 32-640 Zator

INFOLINIA: 33 486 18 71

Poniżej regulamin promocji :

REGULAMIN PROMOCJI
„Telewizja gratis”

1. Organizatorem promocji świątecznej „Telewizja gratis”, zwanej dalej Promocją jest
Air-Net Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek spółka jawna z siedzibą w Zatorze 32-640, ul. Kościuszki 5 zwany dalej Operatorem.

2. Czas Trwania promocji od 01.03.2018-31.07.2018.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany Promocji przed upływem okresu określonego w punkcie 2.

4. Obszar oraz liczba osób objętych promocją jest ograniczona możliwościami technicznymi Operatora. Szczegółową specyfikację obszaru na którym promocja jest dostępna można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta firmy Air-Net sp.j. (Zator, ul. Kościuszki 5) oraz pod numerem 33 486 18 71.

5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją.

6. Promocja nie dotyczy:

a) Abonentów i członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem, z którymi Operator, rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powodu nieuregulowania należności związanych z świadczeniem usług telekomunikacyjnych,
b) Abonentów i członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem, którzy rozwiązali z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych po dniu 01.02.2018r.
c) Abonentów i członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem, z którymi Operator ma podpisaną aktualnie obowiązującą umowę na świadczenie usług Telekomunikacyjnych.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, udzielanymi w tym czasie przez Operatora.

8. Każdy abonent, który popisze umowę na usługi Internet + Telewizję w okresie 01.03.2018-31.07.2018 otrzyma darmowy abonament na usługi telewizyjne do dnia 31.07.2018. Oferta dotyczy usług telewizyjnych PAKIET MIKRO HD i MINI HD.

9. W przypadku umowy w sieci Operatora zawartej na warunkach niniejszej Promocji jest dopuszczalne przejęcie uprawnień do usług w wyniku cesji umowy. Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu wynikającego z umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz musi spełniać warunki przystąpienia do Promocji.

10. Klient zgadza się na warunki niniejszego regulaminu z chwilą podpisania umowy na świadczenie usług Telekomunikacyjnych z Operatorem, korzystając z Promocji, której ten regulamin dotyczy.

11. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od momentu jej podpisania, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów. W przypadku rezygnacji z umowy nie mają zastosowania upusty.

12. W przypadku nieterminowego regulowania rachunków za usługi telekomunikacyjne przez Abonenta, Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Promocji i naliczenia opłaty wyrównawczej zgodnej z opłata zawartą w Cenniku usług w sieci Operatora

13. Usługi telekomunikacyjne będące przedmiotem niniejszej Promocji są świadczone przez Operatora na podstawie ogólnego Regulaminu świadczenia usług, co za tym idzie w pozostałym zakresie, maja zastosowanie ogólne warunki korzystania z usług w Sieci Operatora.

2018-03-27T11:19:35+00:00 21 lutego 2018|